287 дней назадАндрей

Добрый день. Я выиграл судебный процесс у государственных органов по выплате одноразовой помощи при получении инвалидности. Суд длился 3 года: с 2015 по 2017 год. Сумму одноразовой помощи по решению суда государственный орган выплатил в декабре 2017 года. Могу ли подать в суд исковое заявление о выплате сумм инфляционных потерь за 3 года?

Можете.

И не только можете - это необходимо сделать

Аноним (автор вопроса)

Добрый день. А как отнестись к ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати? Там написано, что одноразовые денежные выплаты не подлежат индексации?

В этом законе нет такого положения, о котором вы указываете. Вот он ниже весь текст этого короткого закона:

З А К О Н  У К Р А Ї Н И 

      Про компенсацію громадянам втрати частини 
         доходів у зв'язку з порушенням 
            строків їх виплати 

   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 49, ст.422 ) 

 ( Із змінами, внесеними згідно із Законами 
  N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 10-11, ст.87 
  N 431-IV ( 431-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 14,  ст.96 ) 


   Стаття 1. Підприємства, установи і організації всіх форм 
власності та господарювання здійснюють компенсацію громадянам 
втрати частини доходів у випадку порушення встановлених строків їх 
виплати, у тому числі з вини власника або уповноваженого ним 
органу (особи). 

   Стаття 2. Компенсація громадянам втрати частини доходів у 
зв'язку з порушенням строків їх виплати (далі - компенсація) 
провадиться у разі затримки на один і більше календарних місяців 
виплати доходів, нарахованих громадянам за період починаючи з дня 
набрання чинності цим Законом. 

   Під доходами у цьому Законі слід розуміти грошові доходи 
громадян, які вони одержують на території України і які не мають 
разового характеру: 

   пенсії; 

   соціальні виплати; 

   стипендії; 

   заробітна плата (грошове забезпечення) та інші. 

   Стаття 3. Сума компенсації обчислюється шляхом множення суми 
нарахованого, але не виплаченого громадянину доходу за відповідний 
місяць (після утримання податків і обов'язкових платежів) на 
індекс інфляції в період невиплати доходу (інфляція місяця, за 
який виплачується доход, до уваги не береться).
( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 431-IV 
( 431-15 ) від 16.01.2003 ) 

   Стаття 4. Виплата громадянам суми компенсації провадиться у 
тому ж місяці, у якому здійснюється виплата заборгованості за 
відповідний місяць. 

   Стаття 5. Своєчасно не отриманий з вини громадянина доход 
компенсації не підлягає. 

   Стаття 6. Компенсацію виплачують за рахунок: 

   власних коштів - підприємства, установи і організації, які не 
фінансуються і не дотуються з бюджету, а також  об'єднання 
громадян; 

   коштів відповідного  бюджету  - підприємства, установи і 
організації, що фінансуються чи дотуються з бюджету; 

   коштів  Пенсійного  фонду  України,  Фонду  соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України,  Фонду  загальнообов'язкового  державного 
соціального страхування України на випадок безробіття, інших 
цільових соціальних фондів, а також коштів, що спрямовуються на їх 
виплату з бюджету. ( Абзац четвертий статті 6 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003 ) 

   Стаття 7. Відмова власника або уповноваженого ним органу 
(особи) від виплати компенсації може бути оскаржена громадянином у 
судовому порядку. 

   Відповідальність власника або уповноваженого  ним  органу 
(особи) за несвоєчасну виплату доходів визначається відповідно до 
законодавства. 

   Стаття 8. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року. 


 Президент України                  Л.КУЧМА 

 м. Київ, 19 жовтня 2000 року 
     N 2050-III 

Если вы имеете ввиду слова из этого закона: "Под доходами в этом Законе следует понимать денежные доходы граждан, которые они получают на территории Украины и не имеют разового характера:" - то ДА, именно этим законом это не регулируется. Зато регулируется Гражданским кодексом Украины, а именно:

Стаття 625. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання

1. Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

2. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

То есть, вы можете ещё добавить и 3 % годовых...

При написании ответа используется разметка Markdown.