1217 дней назадАртур

Здравствуйте у меня такой вопрос я признан по заключению ввк не годным и снят с воинского учета о чем есть запись в военном билете и соответствующее заключение однако мне опять пришла повестка.Подскажите как быть?

Сергій (098)150-41-47

Пройдить медкоміс ію та підтвердить висновок про непридатність.

Аноним

Скажіть будь ласка якщо помер чоловік чи може бути надана відстрочка від армії

Аноним

Сину

Аноним

Сину прийшла повістка в армію помер тата чи може бути надана відстрочка

Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу
1. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.
(частина перша статті 17 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 27.03.2014 р. N 1169-VII,
від 15.01.2015 р. N 116-VIII)
2. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають;.
1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;
2) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;
3) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття, за умови офіційного працевлаштування призовника;
(пункт 3 частини другої статті 17 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII)
4) дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;
(пункт 4 частини другої статті 17 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 19.09.2013 р. N 589-VII)
5) двох і більше дітей;
6) дитину-інваліда;
7) дружину-інваліда;
8) вагітну дружину.
3. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
(частина третя статті 17 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 12.08.2014 р. N 1634-VII)
4. Частину четверту статті 17 виключено
(згідно із Законом України
 від 15.01.2015 р. N 116-VIII)
5. У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них.
(частина п'ята статті 17 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII)
6. Районна (міська) призовна комісія може прийняти рішення про надання призовнику відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами, незважаючи на небажання призовника нею скористатися, виходячи при цьому з того, що його призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства він повинен утримувати.
7. Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.
8. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:
у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;
у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;
у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;
в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.
9. Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.
10. Частину 10 статті 17 виключено
(згідно із Законом України
 від 05.09.2017 р. N 2145-VIII)
11. Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки, реалізують право на академічну мобільність, а також які поновлені у закладі вищої освіти, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.
(частина одинадцята статті 17 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 05.09.2017 р. N 2145-VIII)
12. У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад із зазначеною формою навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.
(частина дванадцята статті 17 у редакції
 Закону України від 15.01.2015 р. N 116-VIII)
13. Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:
педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю;
(абзац другий частини тринадцятої статті 17 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 14.05.2015 р. N 433-VIII)
медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;
священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, - на час виконання обов'язків священнослужителя;
сільським, селищним, міським головам - на строк виконання ними цих повноважень;
особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, - на весь період їх роботи за цією спеціальністю;
резервістам - на весь період служби у військовому резерві;
поліцейським - на весь період їх служби.
(абзац восьмий частини тринадцятої статті 17 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 02.07.2015 р. N 580-VIII)
(частина тринадцята статті 17 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 07.02.2012 р. N 4352-VI,
від 06.05.2014 р. N 1242-VII,
у редакції Закону України
 від 15.01.2015 р. N 116-VIII)
14. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, - до прийняття відповідного рішення.
(частина чотирнадцята статті 17 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 13.04.2012 р. N 4652-VI)
15. У випадках, не передбачених цим Законом, відстрочка від призову на строкову військову службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.
16. Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.
17. Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову на строкову військову службу, передбачених статтями 17 та 18 цього Закону, і не призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені строки, повинні бути призвані під час здійснення чергового призову.
Стаття 18. Звільнення від призову на строкову військову службу
1. Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України:
які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;
які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного;
(абзац третій частини першої статті 18 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII)
які виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;
(частину першу статті 18 доповнено новим абзацом
 четвертим згідно із Законом України від 27.03.2014 р. N 1169-VII,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим,
абзац четвертий частини першої статті 18
 у редакції Закону України від 20.05.2014 р. N 1275-VII)
батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;
які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання; 
(абзац сьомий частини першої статті 18 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 116-VIII)
яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.

Тобто лише із-за цієї причини - не положена відстрочка. Потрібно щоб була причина з переліку, що подано вище.

Тобто лише із-за цієї причини - не положена відстрочка. Потрібно щоб була причина з переліку, що подано вище.

При написании ответа используется разметка Markdown.