2024 дня назадНеизвестный

Дело в том что я собирался купить авто в кредит в интернете нашел объявление позвонил по номеру уточнил адрес когда приехал в салон меня встретил консультант и объяснила что для заключения договора нужен паспорт и код а также размеры единоразового платежа и ежемесячного меня это устроило при этом консультант не сказал сто это компания АвтоТак я вовремя разговора пару раз уточнил сколько ждать авто начто мне ответили не больше месяца . Я согласился мне выписали платежку и сказали ехать уплатить 5000 гр. в любом банке а они в это время составят договор . Когда я приехал с квитанцией договор был готов девушка быстро начала расказывать о договоре выбирая отрывки из него мол машину они обязуются передать в течении 30 дней я подписал договор . Приехав домой начал изучать договор оказалось что это покупка авто в группах о чем мне не сказали в салоне а .так же в договоре указано совсем другое авто и цена.Вопрос могу ли я подать в суд не накомпанию а на консультанта за утайку правдивой информации а так же чтобы этот работник возместил мне причиненный ущерб и за услуги адвоката

Подавать в суд на консультанта не совсем верно, так как за действия своего работника отвечает юр.лицо-работодатель. И во-вторых, никакой утайки информации здесь нет, так как все, что вы написали, указано в договоре, который вам нужно было прочитать в салоне ДО его подписания. Соответственно, перспектив в указанном вами иске никаких нет. Необходимо внимательно перечитать договор и искать способы его расторжения и возврата ваших денег. Если необходима будет помощь, обращайтесь.

Неизвестный (автор вопроса)

Спасибо! дело в том что деньги они могут вернуть и через два года как быть помогите Стаття 12. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ 12.1 Учасник, який ще не отримав Автомобіль, має право розірва- ти Договір за власним бажанням, про що має повідомити АВТО ПРОСТО у письмовій формі. У строк, встановлений чинним законо- давством, АВТО ПРОСТО розглядає заяву учасника та надає пись- мову відповідь, в якій повідомляє про розірвання договору та про наслідки його розірвання. Поверненню підлягають тільки періодич- ні платежі, сплачені за Договором, з урахуванням положень, викла- дених в цій Статті. 12.1.1 Сума періодичних платежів, що підлягає поверненню, розра- ховується відповідно до Поточної ціни автомобіля, дійсної в місяці здійснення повернення зазначених внесків, за вирахуванням Від- ступного за відмову від Договору у розмірі 2 (двох) Періодичних платежів, розрахованих відповідно до Поточної ціни автомобіля, дійсної на дату повернення. 12.1.2 Максимальний строк повернення періодичних платежів згідно з п. 12.1.1не може перевищувати двох років з дня отриман- ня АВТО ПРОСТО заяви про дострокове розірвання Договору. Для здійснення повернення періодичних платежів Учасник повинен на- діслати письмову заяву із зазначенням власних банківських рекві- зитів, згідно яких повинні бути перераховані грошові кошти. 12.1.3 Якщо під час дії Договору виникли непередбачені обстави- ни: отримання Учасником інвалідності або смерть його подружжя, які стали підставою для розірвання Договору про адміністрування, і Учасник надав АВТО ПРОСТО необхідні підтверджуючі документи та на момент виникнення однієї із вищезазначених обставин на- лежним чином виконував зобов’язання за Договором, йому повер- таються сплачені періодичні платежі без вирахування Відступного. Учасник повинен подати заяву про розірвання Договору та надати відповідні підтверджуючі документи протягом 30 (тридцяти) ка- лендарних днів з моменту виникнення таких обставин. За вимогою АВТО ПРОСТО Учасник зобов’язується надавати запитувані доку- менти, які підтверджують виникнення вищезазначених обставин. Учасник уповноважує АВТО ПРОСТО звертатися із запитами до відповідних органів та/або установ з метою отримання інформації щодо непередбачених обставин, на які посилається Учасник. Після підтвердження непередбачених обставин згідно з цим пунктом, протягом 30 (тридцяти) днів АВТО ПРОСТО здійснює повернення Учаснику суму сплачених періодичних платежів, розрахованих від- повідно до Поточної ціни автомобіля, дійсної на дату повернення, згідно з банківськими реквізитами Учасника. 12.1.4 У разі, коли дата закриття групи настає раніше, ніж через два роки з дати отримання заяви учасника про дострокове розірванняДо- говору максимальний строк повернення періодичних платежів згідно з п. 12.1.1не може перевищувати двох місяців з дати закриття групи. 12.1.5 Якщо Учасник виявить бажання односторонньо відмовитись від Договору про адміністрування протягом 14 (чотирнадцяти) кален- дарних днів з дати підписання Договору, Договір вважається розірва- ним, і учасник звільняється від будь-яких зобов’язань за ним. Такому Учаснику повертається вся сума коштів, сплачена за Договором про адміністрування.Протягом зазначених 14 (чотирнадцяти) днів Учасник зобов’язаний письмово повідомити про односторонню відмову від До- говору шляхом подання заяви в центральний офіс АВТО ПРОСТО за адресою: вул. Воровського, 24, корп. 1, поверх 3-й, Київ, 01601.У зазна- ченій заяві має бути чітко повідомлено про рішення Учасника щодо односторонньої відмови від Договору, викладено прохання про повер- нення сплачених коштів, та повідомлено власні банківські реквізити, згідно з якими АВТО ПРОСТО має повернути сплачені кошти. Разом із заявою про односторонню відмову від Договору Учасник зобов’язаний надати копію підписаного Договору та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. АВТО ПРОСТО здійснює повернення ко- штів протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання заяви учасника та повідомлення банківських реквізитів Учасника. 12.1.6 Якщо різниця в ціні зазначених у п. 9.2 Статті 9 Розділу ІІ Дого- вору марок та/або моделей Автомобіля перевищує 20%,Учасник, який ще не одержав Автомобіль, має право достроково розірвати Договір. Повернення сплачених таким Учасником періодичних платежів відбу- ватиметься відповідно до положень Статті 12 п. 12.1Розділу ІІ Догово- ру, але без сплати Відступного за відмову від Договору. 12.2 Учасник, який отримав Автомобіль, може достроково розірвати Договір лише за умови повного виконання зобов’язань за Договором. 12.2.1 Про бажання достроково розірвати Договір Учасник має по- відомити АВТО ПРОСТО письмово. 12.2.2У строк, встановлений чинним законодавством,АВТО ПРОСТО розглядає заяву учасника та надає письмову відповідь, в якій пові- домляє розмір загальної заборгованості (періодичні платежі та що- місячна винагорода) за Договором, розрахованої за останньою По- точною відомою ціною, що підлягає сплаті,та строк, протягом якого заборгованість має бути сплачена. Якщо Учасник мав прострочення виконання зобов’язань за Договором, він повідомляється про розмір неустойки (штраф, пеня) та про строк сплати зазначеної неустойки. У разі, якщо у встановлений АВТО ПРОСТО строк загальна заборго- ваність Учасником не сплачена, Договір не припиняється.

Насколько я понимаю, вы заплатили по данному договору только 5000 грн.? Как по договору проходит эта сумма - как периодический платеж? Когда вы должны вносить следующий платеж? Если хотите, можете скинуть мне весь договор на электронку ravliktm@gmail.com. Я посмотрю его (бесплатно), может удастся что-то придумать.

Неизвестный (автор вопроса)

http://www.autotak.com.ua/share/Ugoda_AutoTak.pdf а платеж проходит как оплата вынагороды по договору Дело в том что мне договор то не дали прочитать на словах сказали авто ждать не больше месяца и не сказали что это автотак отправили платить первый взнос а потом уже составили договор а деньги то уже уплачены менеджер просто показала в договоре отрывок что они мол обязуются передать авто в течении 30 дней а дома уже внимательно прочитав оказалось что это покупка авто в группах да и авто я выбрал шевроле лачети 2013г за 130000гр которые сняты с производства а они вписали в договор ЗАЗ Вида за 136500гр но акт на выдачу авто вписали лачети

Инна

у меня та же ситуация , что и у вас, что мне делать???

Аноним

У нас та сама ситуация,что и у других участников группы автопростоПлатим за авто которого нет!,Помогите пожалуйста написать письмо о розторжении договора,и чтобы хоть вернули деньги ежемесячных платежей!

тут не розривати потрібно, а визнавати договір недійсним! маю позитивну судову практику (надам докази) саме по цій компанії, звертайтесь, допоможу не дорого

Аноним

КАРРАУЛ!Меня точно так же развели!Нуждаюсь в юридической поддержке.

ЩОб вирішувати це "караульне" питання, оберіть юриста/адвоката і надсилайте скан. всього. 14 днів з дня укладання договору минули?

~= А Д В О К А Т =~

Над вашей "темой" нужно поработать профессионально и больше иметь информации, диалог более конфиденциальный чем на открытом форуме. Поэтому выберите компетентного юриста из правой "синей" колонки (кликните на "синее" название юриста) и обратитесь на его персональную эл.почту, полученную после просмотра его профиля.

Аноним

Я також підписала такий договір, і що тепер робить

~= А Д В О К А Т =~

Аналогічно потрібно вчинити.

Аноним

Вивчив судову практику з цього питання. Починаючи з 2016 років справи дійшли до Верховного суду. Верховний суд стає часто на сторону АвтоПросто. Я розумію, що в судовому процесі можуть викоритовуватись різні підстави визнання договору недійсним і наслідком - буде наступне скасування рішення суду першої інстанції. Тож, питання залишається відкритим і сказати однозначно, що через суд все можна вирішити я б не став.

При написании ответа используется разметка Markdown.